Finanțări

Cerere de propuneri în cadrul programului Europa digitală: Programe de educație specializată în domenii-cheie de capacitate (DIGITAL-2023-SKILLS-05-SPECIALISED-EDU)

Cererea de propuneri „DIGITAL-2023-SKILLS-05: Competențe digitale avansate” din cadrul programului Europa digitală, inclusiv tema programelor de educație specializată în domeniile-cheie ale capacității ( DIGITAL-2023-SKILLS-05-SPECIALEDU), este publicată în prezent pe portalul Finanțare și licitații. Cererea de candidaturi va fi deschisă în perioada 21 noiembrie 2023-21 martie 2024.

Istoricul dosarului 

Obiectivul acestei cereri de propuneri este de a sprijini excelența în instituțiile de învățământ superior, astfel încât acestea să devină lideri mondiali în ceea ce privește formarea specialiștilor din domeniul digital ai viitorului, precum și de a spori capacitatea ofertei educaționale în domeniul competențelor digitale avansate. Acest lucru ar trebui să conducă la dezvoltarea unor ecosisteme educaționale digitale dinamice, în care instituțiile de învățământ superior, precum și partenerii inovatori din industrie și cercetare să colaboreze pentru a atrage și a păstra cele mai bune talente la nivel mondial.

Acțiunile finanțate în cadrul acestui subiect vor contribui la obiectivul de 20 milioane de specialiști TIC în UE până în 2030, astfel cum se prevede în programul de politică privind deceniul digital. Aceste acțiuni vor contribui, de asemenea, la eliminarea decalajului în materie de competențe digitale, întrucât, în prezent, UE are un decalaj semnificativ și sistemic între piața

Domeniul

Obiectivul principal al acestei cereri de propuneri este de a sprijini conceperea și punerea în aplicare a programului (programelor) de învățământ superior, cum ar fi programele de licență și masterat, care să conducă la obținerea unei diplome (la nivelurile ISCED 6, 7 sau echivalent – denumite în continuare „programe”), și de a dezvolta module de sine stătătoare (online, hibride sau în persoană) care să conducă la o certificare. Programul (programele) și modulul (modulele) trebuie să fie concepute în comun de către instituțiile de învățământ superior și partenerii din industrie și/sau cercetare din cadrul consorțiului. Alegerea tipului (tipurilor) de program (programe) și a modulului (modulelor) de sine stătător (e), precum și a programei de învățământ și a modalităților precise sunt lăsate la latitudinea consorțiului, cu condiția ca toate acestea să conducă la obținerea unei diplome [aplicabile pentru programul (programele)] și a unei certificări [aplicabile modulului (modulelor) de sine stătător (e)] eliberate de instituția (instituțiile) de învățământ superior. Pentru programul (programele) de educație și modulul (modulele) de sine stătător (e), consorțiile sunt puternic încurajate să includă componente orientate spre practică (de exemplu, dobândirea de experiență practică într-o întreprindere/organizație, vizite la instalații industriale sau organizații de cercetare etc.). 

Propunerile din cadrul acestui subiect trebuie să abordeze conceperea și punerea în aplicare a cel puțin unuia dintre următoarele tipuri de programe:

1. Prestații de tip 1: Program (e) de consolidare a competențelor digitale avansate într-unul dintre următoarele domenii digitale esențiale sau într-o combinație a acestora (această listă nu este exhaustivă, însă mai jos sunt domeniile-cheie digitale care sunt puternic încurajate):

 • Inteligența artificială
 • Tehnologie blockchain
 • Cloud și/sau tehnica de calcul la margine
 • Securitatea cibernetică
 • Date
 • Realitate extinsă
 • Internetul obiectelor h. Microelectronică
 • Fotonică
 • Tehnologii cuantice
 • Robotică

2. Prestații de tip 2: Programul (programele) interdisciplinar (e), care vizeazăcăutarea de competențe digitale avansate în sectoare specifice. Printre sectoarele care trebuie abordate se numără (lista nu este exhaustivă):

 • Agricultură
 • Energie
 • Finanțe
 • Sănătate
 • Drept
 • Mass-media și cultura
 • Producție
 • Mobilitate durabilă și autonomă
 • Spațiu

3. Prestații de tip 3: Program (e) de conversie pentru studenții absolvenți ai unui program de licență din alte domenii decât TIC, pentru a avea acces la programe de masterat specializate în domeniile enumerate mai sus la punctul 1.

Proiectul (proiectele) propus (e) trebuie să vizeze cel puțin obiectivul 1 și unul sau mai multe dintre obiectivele 2-4:

 1. Să conceapă și să pună în aplicare programul (programele) și modulul (modulele) de sine stătător (e) care să le ofere studenților competențele și cunoștințele digitale avansate teoretice și practice necesare pentru a contribui la proiectarea, implementarea și utilizarea generației actuale și viitoare de tehnologii digitale și pentru a dota utilizatorii de tehnologii digitale avansate din sectoarele non-TIC cu competențele digitale avansate necesare;
 2. Atragerea personalului didactic calificat și a studenților;
 3. Modernizarea instituțiilor de învățământ superior participante cu soluții, echipamente și infrastructuri digitale, cu un accent special pe interoperabilitatea sistemelor informatice;
 4. Stabilirea unor parteneriate structurale și durabile între membrii consorțiului.

Rezultate și rezultate preconizate

Propunerile selectate pentru finanțare, în funcție de acoperirea obiectivelor alese, vor trebui să demonstreze până la sfârșitul acțiunii că:

 • Programul (programele) și modulul (modulele) de sine stătător (e) sunt oferite și predate studenților înscriși în toate instituțiile de învățământ superior care participă la acțiune (relevante pentru toate propunerile);
 • A fost acordat sprijin (financiar sau de altă natură) studenților pentru a participa la program (programe) sau la plasamente/stagii profesionale (relevant dacă se abordează obiectivul 2);
 • Echipamentele tehnice/instrumentele digitale au fost modernizate pentru furnizarea programului (programelor) educațional (e) și a modulului (modulelor) de sine stătător (relevante în cazul în care se abordează obiectivul 3);
 • Au fost stabilite parteneriate structurale între membrii consorțiului (relevante în cazul în care se abordează obiectivul 4); • Consorțiul a elaborat și a convenit asupra unei strategii de sustenabilitate care să permită continuitatea programului (programelor) și a modulului (modulelor) de sine stătător (e) după durata de viață a proiectului finanțat (relevantă pentru toate propunerile);
 • Programul (programele) și modulul (modulele) de sine stătător (e) sunt promovate (prin activități de comunicare și diseminare), iar informațiile sunt disponibile pe Platforma pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital (relevantă pentru toate propunerile).

Părți interesate vizate

Membrii consorțiului participant ar trebui să demonstreze roluri complementare în propunere și să demonstreze că au un istoric remarcabil în domeniile lor respective. Consorțiului i se recomandă insistent să includă cel puțin trei instituții de învățământ superior din trei țări eligibile diferite care fac parte din Carta Universitară Erasmus (ECHE).

În plus, se recomandă cu tărie ca consorțiile să includă cel puțin doi parteneri industriali cu sediul în două țări eligibile diferite. Consorțiul este, de asemenea, încurajat să implice în special întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), precum și întreprinderile nou-înființate. Consorțiul este, de asemenea, încurajat să includă cel puțin încă o organizație/un centru independent de cercetare sau un centru de competență/excelență.

Ar trebui să se acorde o atenție deosebită:

 • Asigurarea incluziunii în Europa și contribuția la extinderea ofertei de educație specializată în toate statele membre, cu un accent special pe acele state membre care obțin un punctaj scăzut în ceea ce privește nivelurile de competențe digitale avansate, conform indicelui economiei și societății digitale;
 • Includereapartenerilor din domeniul industriei de profil, în special a întreprinderilor nou-înființate și a IMM-urilor, dar și a altor entități publice sau private care pot fi esențiale pentru realizarea acțiunilor solicitate de această temă a cererii de propuneri;
 • Este puternic încurajată colaborarea strânsă cu alte părți interesate care oferă expertiză tehnică și facilități de experimentare și testare (de exemplu, cu centrele europene de inovare digitală).

Tip de acțiune 

Sume forfetare – rată de finanțare de 50 %. 

Distribuie
Informații Finanțare
Forma de finanțare​

Grant
Zonă Geografică

European Union, Iceland, Norway
Tipul Inițiativei

Inițiativă Internațională
Categorie
Grup țintă

Cele mai noi Finanțări