Finanțări

Evaluarea și consolidarea complementarității dintre noile tehnologii și competențele umane

Raționament

Cercetările recente evidențiază faptul că noile tehnologii pot spori sau reduce oportunitățile generale de ocupare a forței de muncă: acestea tind să le sporească în prezența unor creșteri puternice ale productivității sau în cazul în care creează noi sarcini care sunt îndeplinite cel mai bine cu ajutorul competențelor umane (posibil exemplu: o asistentă medicală care utilizează mașini medicale pentru a efectua controale efectuate anterior de un medic), dar le poate reduce în cazul în care predomină înlocuirea forței de muncă cu utilaje (posibil exemplu: contoare pentru supermarketuri cu autoservire). Cu toate acestea, există încă o înțelegere limitată a tipurilor de tehnologii și aplicații tehnologice care sunt deosebit de promițătoare din perspectiva consolidării competențelor umane, mai degrabă decât a înlocuirii acestora, și a creării de oportunități de angajare, precum și a unor condiții de muncă decente.

Educația și formarea sunt factori-cheie pe termen lung în prevenirea și inversarea inegalităților și în promovarea egalității de șanse, a incluziunii și a mobilității sociale. Cu toate acestea, rezultatele școlare ale tinerilor sunt încă determinate în mare măsură de statutul socioeconomic al părinților lor, mai degrabă decât de propriul lor potențial. Fără a se conecta la alte politici sociale, este posibil ca sistemele de educație și formare profesională să nu poată compensa toate inegalitățile societale, însă acestea joacă un rol vital în eliminarea acestor modele și în crearea unei societăți echitabile și favorabile incluziunii.

Sarcina cercetării este, de asemenea, de a înțelege mai bine migrația într-un context global și european, de a sprijini guvernanța acesteia, de a sprijini securitatea și de a contribui la incluziunea socioeconomică și civil-politică a migranților în societățile europene. Aceasta poate consolida politicile și, în special, agenda UE privind migrația, astfel cum este exprimată în noul Pact privind azilul și migrația.

Rezultate preconizate

Proiectele ar trebui să contribuie la toate rezultatele preconizate următoare:

  • Am aprofundat înțelegerea noastră cu privire la potențialul și impactul noilor tehnologii, cum ar fi tehnologiile de inteligență artificială și robotica, pentru a înlocui sau a completa competențele umane și pentru a îndeplini sarcini profesionale.
  • Dezvoltarea și implementarea tehnologiilor care completează și consolidează competențele umane, precum și dezvoltarea competențelor corespunzătoare în cadrul forței de muncă

Punerea în aplicare a activităților de cercetare din cadrul prezentei cereri de propuneri va contribui la promovarea acțiunilor și a rezultatelor cercetării care contribuie la conceperea, punerea în aplicare și monitorizarea unei tranziții verzi și digitale juste și favorabile incluziunii din punct de vedere social, în special în ceea ce privește transformările sociale și economice, incluziunea, dezvoltarea competențelor și durabilitatea. În plus, acțiunile vor aborda provocările pe termen lung în domeniul educației și formării, al talentelor și al pieței forței de muncă, precum și reziliența societăților noastre. Cunoștințele globale generate, inclusiv o înțelegere holistică a bunăstării societății, vor contribui la elaborarea strategiilor de politică în conformitate cu obiectivele menționate mai sus și vor facilita evaluarea nevoilor și a rezultatelor politicilor în domeniul transformărilor societale și economice.

Printre exemplele de activități de cercetare desfășurate în cadrul acestui subiect se numără elaborarea unor criterii de evaluare a complementarității noilor tehnologii specifice cu competențele umane și viceversa. Aceasta ar putea include o analiză a aplicațiilor specifice ale noilor tehnologii (cum ar fi tehnologiile de inteligență artificială și robotica), eventual cu o orientare sectorială sau profesională. Aceasta ar putea include, de asemenea, elaborarea de recomandări de politică pentru a sprijini tehnologiile și competențele/cursurile de formare care favorizează o tranziție digitală care creează mai multe locuri de muncă de calitate. Se încurajează puternic gruparea și cooperarea cu alte proiecte selectate în cadrul prezentei cereri de propuneri și cu alte proiecte relevante.

Impactul

Propunerile de subiecte din cadrul acestei destinații ar trebui să stabilească o cale credibilă de a contribui la următoarele impacturi preconizate specifice ale planului strategic al programului Orizont Europa:

  • Reziliența și durabilitatea socială și economică sunt consolidate printr-o mai bună înțelegere a impactului social, etic, politic și economic al factorilor schimbării (cum ar fi tehnologia, globalizarea, demografia, mobilitatea și migrația) și a interacțiunii acestora.
  • Creșterea favorabilă incluziunii este stimulată, iar vulnerabilitățile sunt reduse în mod eficace prin politici bazate pe date concrete pentru protejarea și consolidarea ocupării forței de muncă, a educației, a echității sociale și pentru combaterea inegalităților, inclusiv ca răspuns la provocările socioeconomice cauzate de pandemia de COVID-19.

Informații despre cererea de propuneri

Cererea de propuneri este finanțată prin acțiunile de cercetare și inovare (RIA) din cadrul programului-cadru Orizont Europa (HORIZON).

Data de deschidere a prezentei cereri de propuneri este 4 octombrie 2023, iar data-limită este prevăzută pentru 7 februarie 2024, ora 17: 00: 00, ora Bruxelles-ului.

Distribuie
Informații Finanțare
Forma de finanțare​

Grant
Zonă Geografică

European Union
Tipul Inițiativei

Inițiativă Internațională
Categorie
Grup țintă

Cele mai noi Finanțări