Finanțări

Alianțe pentru cooperare sectorială în materie de competențe

Alianța pentru Cooperare Sectorială în Competențe digitale (Alliances for Sectoral Cooperation on Skills) (un program Erasmus+) are drept obiectiv întărirea capacității de inovare în Europa prin fluidizarea comunicării și înlesnirea cooperării între instituțiile de învățământ superior, vocaționale și de training pe de o parte și, de altă parte, sistemul socio-economic în sens larg, inclusiv cercetarea.
În cadrul acestei inițiative, programul Lot2: Alianțe pentru cooperare sectorială în competențe digitale (implementarea „Proiectului”) urmărește să mobilizeze și să motiveze instituțiile eligible în direcția perfecționării și recalificării forței de muncă prin stabilirea unor parteneriate care să răspundă nevoilor pieței de muncă, să favorizeze protejarea mediului și să ofere oportunități pentru îmbunătățirea competențelor digitale.
Pe lângă instituțiile de învățământ superior ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), pot participa la această alianță de minim opt state membre UE companii din turism, transporturi, industria aerospațială, construcții, întreprinderile cu consum redus de carburanți fosili, industra textilă, piața de cultură și mass-media, IT, engergii regenerabile, comerț, industria electronică, asistența socială și sectorul medical.
Alianțele pentru cooperarea sectorială în materie de competențe vizează crearea de noi abordări strategice și cooperarea în vederea găsirii unor soluții concrete de dezvoltare a competențelor – atât pe termen scurt, cât și pe termen mediu – în anumite sectoare economice sau în domenii care pun în aplicare o acțiune majoră a Agendei pentru competențe în Europa în vederea obținerii unei competitivități durabile, a echității sociale și a rezilienței, și anume Pactul privind competențele. Principalul obiectiv al pactului este de a mobiliza și de a stimula toate părțile interesate relevante să ia măsuri concrete pentru perfecționarea și recalificarea forței de muncă, prin reunirea eforturilor și prin crearea de parteneriate, inclusiv la nivelul UE, care să răspundă nevoilor pieței muncii, sprijinind tranziția ecologică și tranziția digitală, precum și strategiile de creștere și strategiile în materie de competențe de la nivel național, regional și local. Prin urmare, rezultatele Alianțelor pentru cooperarea sectorială în materie de competențe, și anume informațiile sectoriale privind competențele, strategiile în materie de competențe, profilurile ocupaționale, programele de formare și planificarea pe termen lung, vor reprezenta o contribuție importantă la activitatea parteneriatelor sectoriale care au aderat la Pactul privind competențele.
Alianțele pentru cooperare sectorială în materie de competențe urmăresc să abordeze lacunele în materie de competențe de pe piața muncii, care împiedică creșterea, inovarea și competitivitatea în sectoare sau domenii specifice, vizând atât intervenții pe termen scurt, cât și strategii pe termen lung. Aceste alianțe vor fi puse în aplicare în cele 14 ecosisteme industriale identificate în Noua strategie industrială pentru Europa3 (a se vedea criteriile de eligibilitate).
Pactul privind competențele se bazează pe Planul de cooperare sectorială în materie de competențe și îl integrează. Prin urmare, alianțele din cadrul lotului 2 vor sprijini punerea în aplicare a pactului prin dezvoltarea unei strategii privind competențele sectoriale. Această strategie trebuie să conducă la un impact sistemic și structural care să contribuie la reducerea lipsei de personal calificat, a insuficienței mâinii de lucru calificate și a decalajelor dintre competențe și cererea pieței, precum și la asigurarea calității și a unor niveluri adecvate de competențe. Strategia privind competențele sectoriale trebuie să includă un set clar de activități, repere și obiective bine definite, cu scopul de a asigura corelarea între cererea și oferta de competențe, pentru a sprijini strategia generală de creștere specifică sectorului. Alianțele își propun să construiască baza Pactului privind competențele și să definească parcursul care trebuie continuat după finalizarea proiectului.
Pe baza datelor privind necesitățile în materie de competențe în ceea ce privește profilurile ocupaționale, Alianțele pentru punerea în aplicare a Planului de cooperare sectorială în materie de competențe sprijină proiectarea și furnizarea de conținut transnațional în domeniul educației și formării, precum și de metodologii de predare și formare, pentru adoptarea rapidă la nivel regional și local și pentru noile ocupații care apar.
Propunerile trebuie să includă elaborarea de programe de formare profesională continuă pentru a răspunde nevoilor urgente în materie de competențe ale persoanelor în vârstă de muncă. Propunerile trebuie să includă și dezvoltarea profilurilor ocupaționale emergente și a calificărilor aferente, care trebuie să acopere nivelul superior și cel postliceal ale EFP (nivelurile 3-5 din CEC), precum și nivelurile terțiare (nivelurile 6-8 din CEC). În plus, propunerile trebuie să includă elaborarea unor programe de învățământ de bază și a unor programe de educație și formare care să conducă la obținerea acestor calificări.
Fiecare proiect trebuie să includă printre partenerii săi atât organizații de educație și formare profesională (EFP) și de învățământ superior, cât și actori de pe piața muncii. În mod ideal, proiectele implică și organisme politice, organisme de certificare, precum și asociații sectoriale europene și reprezentanți ai industriei.
Durata proiectului: 4 ani
Data limită: 15 septembrie 2022 18:00
Mai multe informații aici

Distribuie
Informații Finanțare
Forma de finanțare​

Împrumut - bancar tradițional pentru studenți
Zonă Geografică

România
Intermediarul

Erasmus+ Programme (ERASMUS)
Beneficiari

angajații din sistemul de învățământ superior și din 14 ecosisteme economice menționate
Tipul Inițiativei

Inițiativă Instituționala UE
Condiții de finanțare​

Condițiile de finanțare Erasmus+, detalii la: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-c

Cele mai noi Finanțări